Skrýtá nastavení / Hidden Settings
Dům Umění města České Budějovice / House of Art 12.1--14.2. 2016


Living Stage from Daniel Vlcek on Vimeo.

"Flash Back”
interactive installation, 2016 vintage steel doors from fuse boxes plywood construction, microphone, mixer arduino, lights
The loose arrangement of the vintage steel doors on the stage (they were not fixed) resulted in sound production of varying intensity. Since the stage was fitted with microhpones connected to the overhead gallery lights the sound produced by a visitor walking across the stage resulted in a corresponding light reaction dependent on the intensity of the sound produced by the visitor’s steps. 6oo x 390 x 40 x 45 cm

/technical support Petr Pufler/

Skrýtá nastavení / Hidden Settings
------------------------------------------------------------------------------
kurátor / curator: Jiří Ptáček

Pojmenování „spinning beach ball“ (rotující plážový míč) je užíváno pro kruhovou ikonu oznamující plné vytížení paměti v elektronických zařízeních firmy Apple. Někdy je nazývána také „spinning pinwheel“ (rotující větrník). Podobný výraz, „spinning wheel“,
je zase anglickým výrazem pro kolovrat, nástroj ke spřádání nití rozšířený v Evropě až do nástupu moderní mechanizace. Čeština zná rovněž kolovrátek, předchůdce nebozezu, v současnosti však zejména jako hovorové označení osoby opakující stále totéž („mele jako kolovrátek“).

Obrazy s rotujícím plážovým míčem organicky rozvíjejí Vlčkovo dlouhodobé zkoumání kruhových motivů a techniky otisků vinylových desek do mokré barvy. Coby malíř a hudebník upíná pozornost k traktaci takto malovaného obrazu jako k traktaci času. Jeho pracovní postup, při kterém opakuje stále stejná gesta, je výsostně tělesným aktem, a zároveň vytvářením jeho časového záznamu na ploše plátna či stěny. „Obraz je jakousi uloženou vzpomínkou“, řekl v našem posledním rozhovoru pro časopis Milk&Honey.

Předlohy k obrazům Vlček dříve nacházel zejména v nakládání s časem v hudbě. Novými malbami, fotografiemi a zvukovými i prostorovými instalacemi se ale vydal na dosud nezkoumané pole vztahů mezi časem a prací. Do středu pozornosti se mu dostaly pojmy jako produkce a produktivita. „Spinning beach ball“ jako vizuální signál uživateli, aby nic nečinil a čekal, protože stroj pracuje na hraně svých možností, Vlčka zaujal jako metafora protikladného „využití“ času za situace, kdy „oběma“ jde o jedno - o výkon. Probíhající procesy uvnitř stroje přitom nevidíme, dostáváme pouze základní informaci o tom, že se uskutečňují. Podobně se to má se „spinning beach ball“ a jinými obrazy na výstavě v Galerii současného umění a architektury českobudějovického Domu umění. Jejich abstraktní formy jsou primárně bezobsažné („melou jako kolovrátek“), obsah ale zůstává na pozadí (skrytý v matériích a v rytmu Vlčkem roztočeného „kolovratu“) a určuje dynamiku našich prožitků a mimovolných interpretací. V souvislosti se současnou tvorbou Daniela Vlčka se tak nabízí otázka, nakolik je naše mysl ovlivněna (kolonizována) lidskou prací, a zároveň jaké je obrazové či pohybové minimum spouštějící vzpomínky na ni.

Jiří Ptáček

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HIDDEN SETTINGS
House of Art České Budějovice, 13.01. – 14.02.2016

----------------------------------------------------------

curator: Jiří Ptáček

The term “spinning beach ball” is used to designate an icon used by Apple products in order to signalize that the device in use is using its memory to the max. Another term for the icon is “spinning pinwheel,” bringing to mind the similar expression “spinning wheel.” This in turn references the device used to spin threads, used widely throughout Europe until the advent of modern mechanization.
Daniel Vlček’s “Spinning Beach Ball” series is an organic development of the painter’s long-term study of circular motifs and using vinyl records as a stencil to etch arcs and circles into wet paint. As a painter and musician, Vlček draws attention to the traction of his painted images in order to reflect time’s traction. His work, in which he repeats the same gestures, is a sovereign, bodily act which, at the same time, creates a record of time on the canvas or wall surface currently being engaged with. For Vlček “the image is a sort of memoir” (Interview in Milk & Honey, 2016).
Earlier on Vlček’s templates for his paintings were especially concerned with time in music. However, his current paintings, photographs, sound and space installations explore unchartered territory for the artist: the relationship between time and work. Here concepts such as production and productivity have become the focus. The “spinning beach ball,” as a visual signal to the user to do nothing and wait as the device works to full capacity, attracted Vlček’s attention as a metaphor of a contradictory “use” of time during a situation where both the user and the device are focused on only one thing—performance. As the user is forced to wait the device’s processes run invisibly, providing the user only with the most basic of information signalizing that something is in fact going on. This is similar to the “Spinning Beach Ball” series of paintings and other paintings included in the current exhibition at the Gallery of Contemporary Art and Architecture in České Budějovice. The paintings’ abstract forms are seemingly primarily without content. Nevertheless, content is present, albeit in the background, hidden in the materials used and the rhythm of Vlček’s rotating spinning wheel. The artist’s current work references the question of to what extent our minds have been influenced (colonized) by human work. At the same time we are challenged to pinpoint the minimum movement or image required to trigger memories of this work, the processes inherent within it, and the implications for future methods of “working” and “productivity.”

Jiří Ptáček

52_vlcekdan08web.jpg
       
52_vlcekdan10web.jpg
       
52_vlcekdan09web.jpg
       
52_vlcekdan02web.jpg
       
52_vlcekdan03.jpg
       
52_vlcekdan07web.jpg
       
52_vlcekdan05web.jpg
       
52_vlcekdan04web.jpg
       
52_vlcekdan033web.jpg
 SLOPE/Flash back